CONTACT

CONTACT

School of
Transportation,
Jinxianghe Road 35,
Nanjing, Jiangsu,
210096.
Office: 025-83792297


Campus Map


Note: The red spot is School of Transportation in the Jiulonghu Campus in Jiangning.


Connect

TEL:                0086-025-83790187 Pan Guofeng/Li Tianming

                        0086-025-83792297 Chen Yue

E-mail:            103008112@seu.edu.cn   

Address:        Room 210, School of Transportation, Jinxianghe Road 35, Southeast University, 210096

Open Hour:    8:30-11:30, 14:00-17:30, Monday-Friday