Honored Chair:


Wei HUANG, Professor, CAE Academician, Southeast University, China

  

Members:


Aimin SHA, Professor,Chang'an University, China


Bernhard Steinauer, Professor, RWTH-AACHEN University, Germany


Boming TANG, Professor, Chongqing Jiaotong University, China


Changwen MIAO, Professor,  CAE AcademicianSoutheast University, China


Frohmut Wellner, Professor, Dresden University of Technology, Germany


Fuming WANG, Professor, CAE AcademicianZhengzhou University, China


Fwa Tien Fang, Professor, National University of Singapore, Singapore


Imad L Al-qadi, Professor, University of Illinois at Urbana-Champaign, United States


Jianlong ZHENG, Professor, CAE AcademicianChangsha University of Technology, China


Jingyun CHEN, Professor, Dalian University of Technology, China


Lingbing Wang, Professor, Virginia Technology University, United States


Lijun SUN, Professor, Tongji University, China


Michael Kaliske, Professor, Dresden University of Technology, Germany


Shaopu YANG, Professor, Shijiazhuang Tiedao University, China 


Shengyue WANG, Professor, Southeast University, China


Susan Tighe,  Professor, Academician of Canadian NAE, University of Waterloo, Canada


Viktor Mechtcherine,  Professor, Academician of the Russian NAE, Dresden University of Technology, Germany

Wolfram Ressel, Professor, University of Stuttgart, Germany

Xiaoming HUANG, Professor, Southeast University, China

Xiaoning ZHANG, Professor, South China University of Technology, China

Yubao Guo, Professor, RWTH-AACHEN University, Germany